Wesprzyj

Wybierz kwotę darowizny

Imię:             *
Nazwisko:  *
Miasto:        *
Email:          *
Kwota:         *Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię dla celów związanych z przetwarzaniem płatności darowizny, rozliczeniem i księgowości a także w celach kontaktu poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie oraz listownie.


Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl


Dane do przelewu tradycyjnego:

Ofiary pieniężne na misje można wpłacać w złotówkach na konto:

Pekao S.A. 31 1240 4432 1111 0000 4732 4970 PLN
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO I BŁ. JAKUBA
31-539 Kraków, ul Żółkiewskiego 14

tytułem:  Dar na cele kultu religijnego – misje

Informujemy, że przekazując środki pieniężne na misje franciszkańskie w formie bezgotówkowej, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie udostępnionych na przelewie danych osobowych przez Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w celu wysyłania Państwu korespondencji (podziękowań, życzeń, informacji o misjach franciszkańskich). Jeśli nie życzą sobie Państwo  przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych lub otrzymywania korespondencji, prosimy o informację na e-mail: misje@franciszkanie.pl, lub dokonanie płatności anonimowo.

Dla wpłacających z zagranicy:

Bank Pekao S.A. ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków
Kod Banku (BIC/SWIFT): PKOPPLPW
Konto USD – PL48 1240 2294 1787 0000 3723 7547
Konto EUR – PL72 1240 2294 1978 0010 0726 9566

KURIA PROWINCJALNA FRANCISZKANÓW
SEKRETARIAT MISYJNY 

31-539 Kraków, ul Żółkiewskiego 14

Pełni wdzięczności za wszelkie wsparcie materialne pamiętamy w modlitwie i w każdą środę sprawujemy mszę świętą w intencji naszych ofiarodawców.


Regulamin i polityka prywatności:

 1. Wypełnienie formularza i dokonanie wpłaty oznaczają zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu i polityki prywatności.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 3. Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię dla celów związanych z przetwarzaniem płatności darowizny, rozliczeniem i księgowością, a także w celach kontaktu poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie oraz listownie.
 4. Zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku, Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) poinformować, że:
 • Administratorem danych osobowych darczyńców (imię, nazwisko, dane kontaktowe) jest Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) przy ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków (dalej: Prowincja);
 • Kontakt z Prowincją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), elektronicznej: ofmconv.krakow@franciszkanie.pl lub telefonicznie +48 12 4286280
 • Dane darczyńców są przetwarzane w celach związanych z rozliczeniami i księgowością, a także w celach kontaktu poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie oraz listownie.
 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Prowincję, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; wycofania zgody na ich przetwarzanie; przenoszenia danych osobowych.
 • Dane osobowe udostępnione przez darczyńców nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, profilowane ani udostępniane podmiotom trzecim.
 1. Tryb reklamacyjny:
 • Dane teleadresowe do wysyłania wniosków reklamacyjnych:

Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków NIP 675-12-82-798 e-mail: ofmconv.krakow@franciszkanie.pl

 • Reklamacja powinna zawierać́:

a) imię i nazwisko lub firmę oraz adres kontaktowy Darczyńcy

b) dokładne wyjaśnienie powodu złożenia reklamacji

d) numer transakcji w Serwisie

 1. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 2. Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) jest upoważniona do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany są publikowane na stronie internetowej https://misje.franciszkanie.pl/wspomoz/
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.
 4. Regulamin oraz wynikające z niego zobowiązania podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Krakowie, zgodnie z regulaminem tego Sądu.