Wesprzyj


Imię i nazwisko:
Miasto:
Adres e-mail:
Kwota darowizny:


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sekretariat Misyjny Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) dla celów związanych z przetwarzaniem płatności darowizny, rozliczeniem i księgowości a także w celach kontaktu poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie oraz listownie.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl.


Dane do przelewu tradycyjnego:

Ofiary pieniężne na misje można wpłacać w złotówkach na konto:

PKO BP 90 1020 2892 0000 5502 0901 2800 PLN
SEKRETARIAT MISYJNY
Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
31-539 Kraków, ul Żółkiewskiego 14
tytułem: Dar na cele kultu religijnego – misje

Informujemy, że przekazując środki pieniężne na misje franciszkańskie w formie bezgotówkowej, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie udostępnionych na przelewie danych osobowych przez Sekretariat Misyjny Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w celu wysyłania Państwu korespondencji (podziękowań, życzeń, informacji o misjach franciszkańskich). Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych lub otrzymywania korespondencji, prosimy o informację na e-mail: misje@franciszkanie.pl, lub dokonanie płatności anonimowo.

Dla wpłacających z zagranicy:
PKO Bank Polski ul. Lubicz 17A, 31-503 Kraków
Kod Banku (BIC/SWIFT): BPKOPLPW
Konto USD – PL50 1020 2892 0000 5302 0901 2842
Konto EUR – PL40 1020 2892 0000 5702 0901 2826

SEKRETARIAT MISYJNY (OFMConv)
31-539 Kraków, ul Żółkiewskiego 14

Pełni wdzięczności za wszelkie wsparcie materialne pamiętamy w modlitwie i w każdą środę sprawujemy mszę świętą w intencji naszych ofiarodawców.


Regulamin i polityka prywatności:

 1. Wypełnienie formularza i dokonanie wpłaty oznaczają zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu i polityki prywatności.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.
 3. Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sekretariat Misyjny Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) dla celów związanych z przetwarzaniem płatności darowizny, rozliczeniem i księgowością, a także w celach kontaktu poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie oraz listownie.
 4. Zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku, Sekretariat Misyjny Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) informuje, że:
  • Administratorem danych osobowych darczyńców (imię, nazwisko, dane kontaktowe) jest Sekretariat Misyjny Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) przy ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków (dalej: Sekretariat Misyjny);
  • Kontakt z Sekretariatem Misyjnym jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), elektronicznej: misje@franciszkanie.pl lub telefonicznie +48 505 560 771
  • Dane darczyńców są przetwarzane w celach związanych z rozliczeniami i księgowością, a także w celach kontaktu poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie oraz listownie.
  • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sekretariat Misyjny przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; wycofania zgody na ich przetwarzanie; przenoszenia danych osobowych.
  • Dane osobowe udostępnione przez darczyńców nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, profilowane ani udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Tryb reklamacyjny:
  • Dane teleadresowe do wysyłania wniosków reklamacyjnych:

   Sekretariat Misyjny Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków

   NIP 6751790767, e-mail: misje@franciszkanie.pl

  • Reklamacja powinna zawierać́:

   a) imię i nazwisko lub firmę oraz adres kontaktowy Darczyńcy

   b) dokładne wyjaśnienie powodu złożenia reklamacji

   c) numer transakcji w Serwisie

  • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 6. Sekretariat Misyjny Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) jest upoważniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany są publikowane na stronie internetowej https://misje.franciszkanie.pl/wspomoz/
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.
 8. Regulamin oraz wynikające z niego zobowiązania podlegają prawu polskiemu.
 9. Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Krakowie, zgodnie z regulaminem tego Sądu.